Passend onderwijs

In het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg hebben alle regionale schoolbesturen, met elkaar, de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt met name in op die leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV PO 3102 Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.
 
In het vastgestelde ondersteuningsplan beschrijft het SWV het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2018-2022. Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met onderwijsnabije organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ).


Voor extra ondersteuning voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling: “Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, dan wordt dit deskundigenadvies aan een onafhankelijk, bovenschools toetsingsorgaan (BTO) voorgelegd. Als het BTO vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, dan kan de betreffende leerling worden geplaatst op een SBO- of SO-school. Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school.
Het actuele Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband is terug te vinden op de website van het SWV Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl
De school heeft ook eigen schoolondersteuningsprofiel. Klik hier om dit in te zien.
 

Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is:
 
SWV PO 31-02 Midden-Limburg
Postbus 3043
6093 ZG  Heythuysen
Telefoon: 0475 550449
E-mail: secretariaat@swvpo3102ml.nl
Website:  www.swvpo3102ml.nl
Cookie instellingen