Werkwijze

Het traditionele leerstofjaarklassensysteem (groepen 1 t/m 8), dat de leerstof als uitgangspunt neemt en de leerlingen in groepen verdeelt op basis van hun leeftijd, past volgens wetenschappers niet meer bij het zo optimaal mogelijk vormgeven van onderwijs. Het verzorgen van passend onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem knelt en leidt tot steeds meer werkdruk. We kunnen beter onderwijs bieden als het uitgangspunt van ons onderwijs de ontwikkeling van het kind centraal stelt.
We sluiten ons bij deze gedachte aan en gaan daarom, om bovenstaande doelstellingen te bereiken, in de komende jaren steeds meer werken in samenwerkende clusters (units) met meerdere stamgroepen. Een stamgroep kan enkelvoudig zijn (dus met leerlingen van hetzelfde leerjaar), maar ook een combinatiegroep zijn van twee leerjaren. Binnen de units werken een aantal professionals samen om de kinderen te begeleiden. Kinderen kunnen dus op een dag met meerdere professionals te maken krijgen. Professionals zijn niet alleen maar leerkrachten, maar kunnen ook ondersteuner zijn. Steeds meer zal zichtbaar zijn dat het uitgangspunt is dat kinderen bij één stamgroep en meerdere instructiegroepen horen. De kinderen starten en eindigen de dag altijd in de stamgroep en hebben daarbij één of meerdere vaste leerkrachten als aanspreekpunt.
In de unit werken de professionals van een aantal stamgroepen met elkaar samen om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken zullen dan ook steeds meer groepsoverstijgend aangeboden worden tijdens instructie en verwerkingsblokken. De kinderen weten wanneer en welke instructies zij hebben (en bij welke leerkracht/onderwijsondersteuner).

 
Voordelen van het werken in units:
  • Door het geven van instructies in kleinere groepen krijgen kinderen steeds meer het aanbod dat aansluit bij hun niveau en onderwijsbehoeften. Dit zorgt voor meer actieve betrokkenheid en motivatie bij het kind, maar ook voor meer leeropbrengsten.
  • Er komt meer tijd en ruimte om alle kinderen te bedienen, ook zij die iets meer zorg of verdieping nodig hebben of juist een extra uitdaging zoeken.
  • Leerkrachten worden samen verantwoordelijk voor meerdere kinderen, wat zorgt voor een breder beeld en overleg over keuzes in aanbod en aanpak om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft.
  • Medewerkers kunnen meer kinderen dan alleen hun eigen groep laten profiteren van zijn/haar specifieke kwaliteiten.
De ruimtes in het gebouw worden optimaal benut en ingezet als leerpleinen.
Cookie instellingen